Zsh

Linux.fista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Zsh
Käyttöliittymä teksti
Lisenssi MIT
Kotisivu www.zsh.org zsh.sourceforge.net

Zsh eli Z Shell on kehittynyt komentotulkki Unix-järjestelmille. Sitä voi käyttää sekä normaalina kirjautumiskomentotulkkina että skriptikielenä. Zsh:n kehitys aloitettiin 1990, ja se on tällä hetkellä luultavasti eniten ominaisuuksia sisältävä Unix-komentotulkki. Jotta eri ominaisuudet eivät veisi liikaa muistitilaa, on valtaosa niistä sijoitettu erikseen ladattaviin funktioihin. Zsh huolehtii itse komentorivin editoinnista (ZLE), kun se esimerkiksi Bashissa on ulkoistettu jokseenkin rajoittuneelle Readline-kirjastolle. Zsh:ssa on ollut Unicode-tuki helmikuussa 2006 julkaistusta 4.3.1-versiosta lähtien.

Asennus[muokkaa]

Zsh löytyy useimpien jakeluiden paketinhallinnasta nimellä zsh. Lisätietoja ohjelmien asentamisesta löytyy artikkelista Ohjelmien asentaminen.

Ominaisuuksia[muokkaa]

 • Ohjelmoitava komennontäydennystoiminto, joka auttaa yleisimpien komentojen argumenttien täydentämisessä (sisältää tuon muutamalle sadalle yleisimmälle komennolle). Myös esimerkiksi man-sivujen nimien täydennys toimii. Esimerkki:
[matti@masiina] ~ % yum c
check-update -- Check if any updates are available
clean     -- Clean local yum cache 
 • Mahdollisuus jakaa komentohistoria kaikille samaan aikaan päälläoleville zsh-istunnoille
 • Muuttujien ja taulukoiden edistynyt hallinta
 • Prompt-teemat
 • Oikoluku, esimerkiksi komento pwero täydentyy poweroffiksi.
 • Globbing-tuki eli tiedostonnimien automaattinen täydennys erilaisten wildcardien avulla. Esimerkiksi seuraava lisäisi merkkijonon foo kyseisen hakemiston jokaisen .txt-päätteisen tiedoston loppuun:
echo "foo" >>*.txt
 • Yhteensopivuustila (zsh:n saa tarvittaessa toimimaan esimerkiksi kuin sh, csh tai ksh.
 • Itsekirjoitetut funktiot (laajennukset)

Asetukset[muokkaa]

Kuten useimpien muidenkin ohjelmien asetustiedostoja, on zsh:n asetustiedostoja kahdenlaisia, koko järjestelmän laajuisia, jotka ovat muotoa /etc/foo ja käyttäjäkohtaisia, jotka ovat muotoa ~/.foo (~ tarkoittaa käyttäjän kotihakemistoa ja piste on piilotiedoston merkki). Järjestelmänlaajuinen tiedosto ajetaan yleensä ennen käyttäjäkohtaista. Zsh:n käynnistämisen ja sulkemisen yhteydessä ajattavat asetustiedostot ovat seuraavat:

 • /etc/zshenv ja ~/.zshenv

/etc/zshenv ajetaan ensimmäisenä aina zsh:n käynnistyessä siitäkin huolimatta, vaikka zsh olisi käynnistetty käynnistystiedostojen ajon estävällä -f-valitsimella (setopt NO_RSC). ~/.zshrc tottelee -f-valitsinta.

 • /etc/zprofile ja ~/.zprofile

ajetaan zshenv:n jälkeen mikäli käyttäjä kirjautuu sisään kyseisellä zsh-istunnolla, eli kyseessä on kirjautumiskomentotulkki.

 • /etc/zshrc ja ~/.zshrc

Luetaan zshenvin (ja zprofilen) jälkeen, mikäli zsh käynnistetään interaktiivisena komentotulkkina. Komentotulkki on interaktiivinen, kun sitä ei käytetä skriptin ajamiseen, vaan komennot syötetään itse reaaliajassa.

 • /etc/zlogin ja ~/.zlogin

ajetaan zshrc:n jälkeen, mikäli kyseessä on kirjautumiskomentotulkki.

 • ~/.zlogout ja /etc/zlogout

ajetaan kirjautumiskomentotulkista poistuttaessa. Käyttäjäkohtainen tiedosto ajetaan muista poiketen ennen järjestelmänlaajuista tiedostoa.

Seuraavassa on esimerkki zshrc-tiedostosta. Lue ennen käyttöönottoa.

# Määritetään promptin (komentorivillä aina näkyvät merkit) ulkoasu. Muuttuja 
# PROMPT on sama kuin PS1. %n tarkoittaa koneen ja %m käyttäjän nimeä. %~ on
# nykyinen työhakemisto ja %# on valmiusmerkki (tavallisilla käyttäjillä % ja
# rootilla #). Tulos näyttää tältä: [kayttaja@kone] /usr/bin/ % 
# %~:n voi korvata %d:llä jolloin esim. kotihakemiston nimeä ei lyhenetä ~:nä. 
# zsh:ssa on myös mahdollista käyttää valmiita prompt-teemoja.
PROMPT='[%n@%m] %~ %# '

# Määritellään komentorivin oikeassa laidassa näkyvä teksti (valinnainen). 
# %t tarkoittaa kellonaikaa.
#RPROMPT='%t'

# Asetetaan komentohistoriatiedosto
export HISTFILE=~/.history

# Asetetaan historiatiedoston suurin mahdollinen koko riveinä 
export HISTSIZE=999999999

# Asetetaan kerralla historiatiedostoon tallennettavien rivien maksimimäärä
export SAVEHIST=999999999

# Lisätään hakemistot /usr/local/bin/ ja $HOME/bin PATH-muuttujaan
export PATH="$PATH:/usr/local/bin:$HOME/bin"

# Määritetään oletustekstieditori. Tämä asetus vaikuttaa myös käytettävään
# näppäinyhdistelmäteemaan (vi tai emacs) mikäli sitä ei erikseen 
# määritetä bindkey-komennolla.
export EDITOR="vim"
export VISUAL=$EDITOR

# Asetetaan ls-komennon käyttämät värit. (Muunna kaikki yhdelle riville.)
export LS_COLORS='no=00:fi=00:di=00;34:ln=00;36:pi=40;33:so=00;35:
bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=01;05;37;41:mi=01;05;37;41:ex=00;32:*.cmd=00;32:
*.exe=00;32:*.com=00;32:*.btm=00;32:*.bat=00;32:*.sh=00;32:*.csh=00;32:
*.tar=00;31:*.tgz=00;31:*.arj=00;31:*.taz=00;31:*.lzh=00;31:*.zip=00;31:
*.z=00;31:*.Z=00;31:*.gz=00;31:*.bz2=00;31:*.bz=00;31:*.tz=00;31:
*.rpm=00;31:*.deb=00;31:*.cpio=00;31:*.jpg=00;35:*.gif=00;35:*.bmp=00;35:
*.xbm=00;35:*.xpm=00;35:*.png=00;35:*.tif=00;35:'

# Komentojen täydennyksen asetuksia. Näiden asetusten luontiin voi myös käyttää 
# valmista velhoa, joka käynnistyy komennolla compinstall

# Asetetaan täydennyslistan väreiksi samat, kuin ls:llä
zstyle ':completion:*' list-colors ${(s.:.)LS_COLORS}

# Ladataan normaalit täydennysfunktiot sekä oikoluku
zstyle ':completion:*' completer _expand _complete _correct _approximate

# Mahdollistaa sekä merkkijonon ensimmäisiin että viimeisiin merkkeihin 
# pohjautuvan täydennyksen.
zstyle ':completion:*' expand prefix suffix

# Täydennyslistan aakkosellinen järjestys. Muita vaihtoehtoja ovat mm. size 
# (koko), date (muutospäivämäärä), time (muutosaika), access (edellinen avausaika) 
# sekä reverse (kääntää tulostuksen)
zstyle ':completion:*' file-sort name

# Täydennettäessä yläpuolisten hakemistojen nimiä (cd ../) ei oteta huomioon nykyistä työhakemistoa
zstyle ':completion:*' ignore-parents pwd

# ps:n tulosteeseen pohjautuva valikkopohjainen täydennys kill-komennolle.
zstyle ':completion:*:*:kill:*' menu yes select
zstyle ':completion:*:kill:*' force-list always

# Valikkopohjainen täydennys joka käynnistyy, kun vaihtoehtoja on yli ruudullinen. 
zstyle ':completion:*' menu select=long
zstyle ':completion:*' select-prompt %SValikko aktiivinen. Sijainti: %p %s

# Isojen ja pienien kirjainten sekä välimerkkien vastaavuus komentojen  
# oikoluvussa. Toisin sanoen mahdollistaa esimerkiksi komennon 'EMACs' 
# täydentämisen 'emacs'iksi.
zstyle ':completion:*' matcher-list 'm:{a-zA-Z}={A-Za-z} r:|[._-,]=** r:|=** l:|=*'

# Käynnistetään (uuden tyylin mukaiset) täydennystoiminnot
autoload -Uz compinit
compinit

# Sallii tab-täydennyksen myös sanan keskellä
setopt COMPLETE_IN_WORD

# Pidetään taustaprosessit täydellä nopeudella
#setopt NOBGNICE

# Liitetään zsh-istunnon päättyessä syötetyt komennot historiatiedoston loppuun 
# sen nollamisen sijaan
setopt APPEND_HISTORY

# Liitetään syötetyt komennot historiatiedostoon välittömästi niiden syöttämisen 
# jälkeen
setopt INC_APPEND_HISTORY

# Jaettu komentohistoria samanaikaisesti päälläolevien zsh-istuntojen kesken
#setopt SHARE_HISTORY

# Älä näytä montaa identtistä riviä haettaessa komentohistoriasta (CTRL+R)
setopt HIST_FIND_NO_DUPS

# Älä lisää identtisiä peräkkäisiä komentoja komentohistoriaan.
# Jos esim. kirjoitat 30 kertaa peräkkäin "ls", lisätään näistä vain yksi.
#setopt HIST_IGNORE_DUPS

# Poistaa kaikki edeltävät identtidet rivit komentohistoriasta, vaikka näiden
# komentojen välillä olisi annettu muita komentoja.
#setopt HIST_IGNORE_ALL_DUPS

# Jos annettua komentoa ei voida suorittaa ja se on hakemistonnimi, niin
# siirrytään automaattisesti tähän hakemistoon (cd).
setopt AUTO_CD
 
# Ei ikinä piipata
unsetopt BEEP

# Asetetaan muutamia aliaksia
alias stx="startx >& /dev/null &"
alias top="top -d1"
alias ls="ls --color=auto"
alias ..="cd .."
alias ...="cd ../.."
alias ....="cd ../../.."
alias mnt="mount"

# Listaa vain hakemistot ja hakemistoihin viittaavat symboliset linkit
alias lsd='ls -ld *(-/DN)'

# Listaa vain pisteellä alkavat tiedostot
alias lsa='ls -ld .*'

# Emacs-tyylinen komentorivin muokkaus (oletus)
bindkey -e 

# Vi-tyylinen komentorivin muokkaus
#bindkey -v
 
# Korjataan Home- End- ja backspace-näppäinten toiminta
bindkey '\e[1~' beginning-of-line
bindkey '\e[4~' end-of-line
bindkey '^[[3~' delete-char

# Korjataan backspace-näppäimen toiminta xtermissä
case $TERM in (xterm*)
        bindkey '\e[H' beginning-of-line
            bindkey '\e[F' end-of-line ;;
        esac

Asetustiedoston muutokset saa helpoiten käyttöön käynnistämällä zsh uudelleen komennolla

exec zsh

Katso myös[muokkaa]

 • Oh My Zsh - Asetukset, joilla Zsh-shellistä saadaan muun muassa interaktiivisempi

Aiheesta muualla[muokkaa]